یکشنبه 2 آبان 1395

برگزاری رویداد زیست شتاب قزوین در دانشگاه

برگزاری رویداد زیست شتاب قزوین در دانشگاه: 19-21 آبان ماه