سه شنبه 4 آبان 1395

برگزاری پیش رویداد زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند محیط زیستی) در تاریخ 9 آبان

پیش رویداد همایش استارت آپ ویکند تخصصی محیط زیست در تاریخ 9 آبانماه در دانشگاه برگزار می شود.

در راستای برگزاری همایش زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند تخصصی محیط زیست) که قرار است در تاریخ 19 الی 21 آبانماه با همکاری سه جانبه دانشگاه، پارک علم و فناوری دانشگاه و اداره کل محیط زیست استان در دانشگاه برگزار شود، پیش رویداد موضوع همایش با سخنرانی آقای دکتر فریدونی و آموزش موضوع دانشجوی کارآفرین با سخنرانی آقای مهندس سروش از ساعت 8 صبح الی 12 روز یکشنبه مورخ 9 آبانماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه برگزار خواهد شد.