چهارشنبه 12 آبان 1395

برگزاری پیش رویداد استارت آپ ویکند محیط زیستی دردانشکده محیط زیست کرج 11 آبان

پیش رویداد همایش زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند محیط زیستی) در تاریخ 11 آبانماه در دانشکده کرج برگزار شد.

در راستای برگزاری همایش زیست شتاب قزوین (استارت آپ ویکند تخصصی محیط زیست) که قرار است در تاریخ 19 الی 21 آبانماه با همکاری سه جانبه دانشگاه، پارک علم و فناوری دانشگاه و اداره کل محیط زیست استان در دانشگاه برگزار شود، پیش رویداد موضوع همایش با سخنرانی آقایان مهندس محمدی مسئول روابط عمومی دانشکده محیط زیست کرج با موضوع اشتغال و کسب و کار در آینده، مهندس سلیمانی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناوری و توسعه کارآفرینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با موضوع ایده پردازی و تولید ثروت و مهندس عسگرزاده از عوامل اجرایی استارت آپ پارک علم و فناوری قزوین با موضوع استارت آپ از ساعت 10صبح الی 12/30 روز سه شنبه مورخ 11 آبانماه در سالن جلسلات دانشکده محیط زیست کرج برگزار  شد.