شنبه 29 آبان 1395

برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی در دانشگاه

مرکز رشد واحدهای فناوری و مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه دوره های آموزشی کارآفرینی را در دانشگاه برگزار می کند.

دوره آموزشی کارآفرینی با حضور آقای دکتر فریدونی هر هفته دوشنبه ها ساعت 12-11 کلاس 324 ساختمان آینده پژوهی برای عموم دانشجویان محترم برگزار می شود. گفتنی است این دوره ها به شکل رایگان می باشد.