سه شنبه 17 اسفند 1395

برگزاری جشنواره "خوشمزه پول در بیار"

جشنواره "خوشمزه پول در بیار" توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم رشته مدیریت صنعتی در تاریخ 16 اسفند در دانشکده علوم پایه برگزار شد.

جشنواره " خوشمزه پول در بیار"توسط مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم رشته مدیریت صنعتی ساعت 13-9 روز دوشنبه مورخ 16 اسفند در سالن دانشکده علوم پایه با استقبال خوب و پرشور برگزار شد. در این جشنواره 23 تیم دانشجویی 4-3 نفره شرکت داشتند که با داوری توسط اعضای محترم هیأت داوران پنج تیم به عنوان برتر جهت اهدا جوایز انتخاب شدند.