شنبه 26 فروردین 1396

فراخوان تیم های شرکت کننده در جشنواره

مرکز توسعه کارآفرینی جهت اهداء جوایز به تیم های برتر جشنواره "خوشمزه پول در بیار" از تمامی تیم ها دعوت می کند ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 28 فروردین در ساختمان پویش حضور بهم رسانند.

به اطلاع کلیه تیم های شرکت کننده در جشنواره "خوشمزه پول در بیار" می رساند ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 28 فروردین ماه در ستاد مرکزی مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه واقع در ساختمان پویش جهت اهداء جوایز حضور یابند . قرار است از بین 21 تیم شرکت کننده به هفت تیم برتر که طبق نظر داوران محترم امتیاز بالایی کسب نموده اند  جوایز نقدی اهداء گردد.