سه شنبه 26 اردیبهشت 1396

برگزاری مسابقه ایجاد خلاقیت باعنوان

با فراخوان از دانشجویان محترم مسابقه "یک نیاز یک راه حل" در دانشگاه برگزار شد.

در راستای مأموریت توسعه کارآفرینی در دانشگاههای نسل سوم با پیشنهاد مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشجویان محترم گروه مدیریت صنعتی طی فراخوان قبلی با هدف ایجاد خلاقیت در بین دانشجویان محترم  با حضور بیش از 60 نفر دانشجویان رشته های مختلف و اساتید محترم بعنوان داور مسابقه در دانشگاه برگزار شد. در این مسابقه تعداد 18 نیاز مطرح گردید که هر یک نفر در مدت یک دقیقه فرصت داشتند نیاز خود را مطرح کنند و در ادامه، تیم های دانشجویی با انتخاب یک نیاز از نیازها جهت ارائه ایده و راه حل نسبت به بررسی پرداخته و در مدت 2 دقیقه توضیحات لازم  را ارئه نمودند. طبق نظر و امتیاز هیأت محترم داوران از بین 18 نیاز و راه حل آن، تعداد 5 ایده جهت دفاع توسط صاحب ایده انتخاب گردید که پس از دفاع تعداد 2 تیم بعنوان ایده برتر منتخب و به تیم اول جایزه کارت هدیه به مبلغ 5 میلیون ریال و به تیم دوم مبلغ 3 میلیون ریال اهداء گردید.