مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : فراخوان عضویت در شورای پژوهشی انرژی های نو

زمان ارسال خبر : سه شنبه 9 دی 1393

مرکز کارآفرینی دانشگاه از کلیه اساتید ، و دانشجویان دانشگاه جهت عضویت در شورای پژوهشی انرژی های نو دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان عضویت در این شورا می توانند با مرکز کارآفرینی تماس داشته باشند.

33901765 شماره تماس