مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : عدم برگزاری دوره ی کارآفرینی

زمان ارسال خبر : یکشنبه 24 آبان 1394

لغو برگزاری دوره ی کارآفرینی در تاریخ 25 آبان ماه یکهزارو سیصدو نودو چهار

به اطلاع کلیه دانشجویان و داوطلبین شرکت کننده در دوره ی کارآفرینی میرساند جلسه دوم دوره کارآفرینی که در آمفی تأتر پژوهشکده آینده پژوهی در جریان بود ، به دلیل اجرای همایش برگزار نمی شود و از هفته آینده مطابق سنوات قبل این دوره اجرا خواهد شد. منتظر حضور گرمتان هستیم.