مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان خبر : رویداد ایده پردازی با هدف توسعه کسب و کار روستایی در دانشگاه برگزار شد.

زمان ارسال خبر : یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

رویداد ایده پردازی روز دو ﺷﻧﺑﮫ 24 اردﯾﺑﮭﺷت در ﺳﺎﻟن آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ با حضور نماینده محترم قزوین در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین ﺑرﮔزار ﺷد.

اﯾن روﯾداد روز دو ﺷﻧﺑه 24 اردﯾﺑﮭﺷت در ﺳﺎﻟن آﻣﻔﯽ ﺗﺋﺎﺗر داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ (ره) ﺑرﮔزار ﺷد. رویداد مذکور توسط نمایندگان و با حمایت استانداری قزوین و با همکاری و حمایت مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه برگزار شد. ﺗﯾم دھﮑﺎر ﺑه ﻋﻧوان ﺑرﮔزارﮐﻧﻧده ی اﯾن روﯾداد ﺳﻌﯽ در ﻣﻌرﻓﯽ و ﺗوﺳﻌه ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ  داﺷت. ﺗﺎ ﺑﺳﺗری ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻋﻼﻗه ﻣﻧدان ﺑه ﻓﻌﺎﻟﯾت در اﯾن ﺣوزه ﻓراھم آورد. ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب، اﮐوﺗورﯾﺳم ، ﻣﺣﺻوﻻت ﮐﺷﺎورزی و ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ، ﺑﮭﯾﻧه ﺳﺎزی  و ﻓروش ﻣﺣﺻوﻻت ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ از ﭘﯾش ﻋﻧوان ﺷده ﺑود. در اﺑﺗدای ﺟﻠﺳه ﺑﻌد از ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم زﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﯾده ﭘردازان ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺎ اﯾده ی ﺧود را ﺑه  طور ﻣﺧﺗﺻردر ﺣﺿور داوران ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﺳﭘس ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑه ھﻣراه داوران در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﭼﺎﻟش ھﺎی اراﺋه ﺷده ﺑه اﺻﻼح اﯾده ھﺎ  ﭘرداﺧﺗﻧد. اﯾده ھﺎی ﻣﺷﺎﺑه ﻧﯾز در آﺧر ﺑه ﯾﮏ اﯾده ﻣﺷﺗرک و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد.
ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ و ﺻرف ﻧﺎھﺎر، ﺑه اﯾدهﭘردازان ﻓرﺻﺗﯽ داده ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺑﺎر اﯾده ھﺎی ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﺧود  را ﻣﻔﺻل ﺗر ﺗوﺿﯾﺢ دھﻧد. ﻣﺷﮑﻼت را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و راه ﺣل ھﺎی ﺧود را اراﺋه دھﻧد.
داوران ﻧﯾز زﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑه ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ھر اﯾده ﺑﭘردازﻧد؛ ﻧظرات و ﺳواﻻت ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد. ﭘس ازاﺗﻣﺎم اراﺋه اﯾده ھﺎ داوران ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب اﯾده ھﺎی ﺷﺎﯾﺳﺗه و ﺑرﺗر ﺑه ﺑررﺳﯽ اﯾده ھﺎ و ﻣﺷورت ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﭘرداﺧﺗﻧد. ﺑﺎ ﻧظر داوران اﯾده ھﺎی ﺷﺎﯾﺳه و ﺑرﺗر ﻣﺷﺧص و ﻣﻌرﻓﯽ ﺷدﻧد.ﭼﮭﺎر اﯾده ﺑرﺗر در ﭼﮭﺎر ﭼﺎﻟش ﻣطرح ﺷده،ﯾﮏ اﯾده ﺷﺎﯾﺳﺗه ﺗﻘدﯾر در ﺣوزه ﺗﮑﻧوﻟوژی و دو ﻓﻌﺎل در ﺣوزه ﮐﺳب و ﮐﺎر ھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ از روﺳﺗﺎھﺎی اﻟوﻟﮏ و اردﺑﯾﻠﮏ و ﺑه ﺻﺎﺣﺑﺎن اﯾن اﯾده ھﺎ و ھﯾت داوران ﻧﯾز ھداﯾﺎﯾﯽ ﺑه رﺳم ﯾﺎد ﺑود اھدا ﺷد.
 ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐه ﺑﺎ ﺣﺿور ﺧود ﺑه روﯾداد دھﮑﺎر اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺧﺷﯾدﻧد:
 آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس ﻓرﺧزاد ﻣﻌﺎون ﻋﻣراﻧﯽ اﺳﺗﺎﻧدار
 آﻗﺎی دﮐﺗر ﻗدﯾری رﺋﯾس ﻣرﮐز رﺷد داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ(ره)
 ﺧﺎﻧم ﻣﮭﻧدس زرآﺑﺎدی ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣردم ﻗزوﯾن درﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ
 ﺧﺎﻧم ﻧﺟﻔﯽ ﻣدﯾرﮐل اﻣور روﺳﺗﺎﯾﯽ اﺳﺗﺎن ﻗزوﯾن
آﻗﺎی دﮐﺗر ﻧوﻏﺎﻧﯽ رﺋﯾس داﻧﺷﮑده ﻓﻧﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠل اﻣﺎم ﺧﻣﯾﻧﯽ(ره)

و ھﯾﺎت داوران آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺑﯾﺑﯽ ، ﻣﺻﻼﯾﯽ ، ﻟواف، ﺻﺎدﻗﯽ و ﭼﯾﺗﮕر ﮐه از اﺑﺗدای ﺟﻠﺳه اﯾن روﯾداد  را
ھﻣراھﯽ ﮐردﻧد.
و در آﺧر ﺑﺎ ﺗﺷﮑر از زﺣﻣﺎت ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم اﺣﺳﺎﻧﯽ از داوران و ﺳﺧﻧراﻧﺎن ﺟﻠﺳه ﮐه در ﺑر ﮔزاری اﯾن 
روﯾداد ھﻣراه ﻣﺎ ﺑودﻧد.