ماموریت های مرکز کارآفرینی

1-آموزش کارآفرینی جهت به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه دانشجویان و افراد مستعد. 
      2-تحقیق و پژوهش در زمینه کارآفرینی به منظور به روز نمودن دانش کارآفرینی و بومی سازی آن با توجه به شرایط و نیاز کشور.
      3-ترویج کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه و فراهم ساختن بستر مناسب برای ایجاد زمینه های کارآفرینی. 
     4- ارائه مشاوره به دانشجویان، شرکتها و سایر کارآفرینان.

آمار بازدید : 1380 بروزرسانی :