مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه بين المللي امام خميني


عنوان صفحه : تیم توربین بادی

زمان ایجاد صفحه : یکشنبه 1 دی 1392

این تیم که متشکل از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه می باشند در زمینه طراحی و ساخت توربین بادی جهت استفاده از انرژی باد برای تولید برق فعالیت می نمایند. محصول نهایی این تیم در مراحل تست گیری  و آزمایش می باشد و طبق هماهنگی های انجام شده در آینده نزدیک در ساختمان آینده پژوهی نصب می گردد

بروزرسانی شده در :