اطلاعات تماس

      


ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1دکتر مجید قدیریمدیر مرکز کارآفرینی18770283390187702833901875ghadiri [at] eng . ikiu . ac . ir
2مهندس ولی اله سلیمانیکارشناس مرکز توسعه کارآفرینی18770283390187702833901876karafarini [at] pst . ikiu . ac . ir

قزوین - انتهای بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - مجتمع دانشگاه -ساختمان آینده پژوهی - مرکز توسعه کارآفرینی    کدپستی 96818 - 34148

تلفن: 33901876- 028